ivans.s-markt.se

ivans.s-markt.se

Om bloggen

Mina tankar om ideologi och politik

Ideologi

politikPosted by ivan Tue, July 02, 2013 13:38:17

Finns det fortfarande en socialdemokratisk ideologi?

Den hisoriska aspektan

Det sägs ibland att socialdemokratin saknar en ideologi som är gångbar i dagens moderna samhälle och att den är förlegad och oanvändbar. Det är förvisso sant at man inte kan använda sig av samma ideologi som man hade för 80 eller 100 år sedan då stora delar av proletariatet svalt, fackföreningarna förföljdes av polisen och arbetare saknade social trygghet. Den tiden är förbi. Men det är också sant att den sociala tryggheten som omfattar utbildning, vård och omsorg och den välfärd som vi alla åtnjuter i dag har vi, i mycket, socialdemokraterna att tacka för. Genom att arbetarrörelsen och facken växte sig allt starkare, tvingades de enskilda kapitalisterna och den härskande klassen att inse sitt eget bästa och acceptera de villkor som ställdes på dem, inte minst p.g.a. de verkliga eller hotande stridsåtgärderna från arbetarna. Det är just socialdemokraterna som lyckades ena och samla arbetarna kring de gemensamma värderingarna såsom frihet, jämlikhet och solidaritet. Den unga arbetarrörelsen insåg det nödvändiga i att de måste hålla samman för att kunna förändra samhället och gemensamt kämpa för förbättringar som handlade om en välfärd där alla skulle ha inflytande över- inte bara enskilda individer som ville ha makt och rikedomar för sig själva. Det är, alltså, socialdemokraternas förtjänst att det har åstadkommits en förbättring i samhället och knappast något som kan tillskrivas det borgerliga partiet som numera vill gärna kallas för ”arbetarpartiet”. Den historiska aspekten är därför en viktig del av dagens ideologi och nödvändig att lyfta fram för väljarna.

Ensam är inte stark

Den andra aspekten av ideologin är individens förhållningssätt gentemot det egna samhället och insikten om den egna rollen i det. Det kan låta aningen invecklat men som ensam individ kan man inte förändra något utan att samarbeta med andra.

Visst kan man som enskild individ ha synpunkter, skriva till myndigheter, kommun, riksdag eller skicka insändare men ensam kan man knappast förändra samhället eller ändra lagar. Det krävs många fler som tycker likadant.

Samma gäller det som man tycker är värt att försvara eller bevara. Något som man tycker är bra men håller nu på att raseras p.g.a. av en annorlunda politik.

Även här krävs en bred majoritet av väljarna som är beredda att försvara och som står bakom den politik som man vill behålla.

Välfärdspolitiken

Den skattefinansierade välfärdspolitiken börjar nu sakta naggas i kanten p.g.a. den borgerliga politiken. De menar att valfriheten är hotad och att medborgarna bör själva bestämma vilken skola deras barn ska gå i eller själva välja äldre omsorg och sjukvård. Och det får de gärna göra. Det är bara det att de vill slopa den solidariska och gemensamma finansieringen, som ger medborgarna trygghet och minskar sociala spänningar och klyftor i samhället, för alla medborgare. En falsk frihet som gagnar bara höginkomsttagare medan de som har sämre ställt i samhället blir ofria.

Utbildning, vård och omsorg är grundläggande faktorer för den enskildes välfärd. Genom solidarisk finansiering av välfärden kan vi garantera varandra ömsesidig trygghet, oavsett om vi är utan arbete, sjuka eller om våra barn och gamla behöver tas om hand. Majoriteten av medborgarna i vårt samhälle, och världen över för den delen, äger inte produktionsmedel d.v.s. naturresurser, redskap eller maskiner som är nödvändiga för produktionen utan har en anställning. Medborgarnas löner, arbetstider, semester och pensioner m.m. är reglerade i olika avtal och lagar. De är också en viktig del av välfärdspolitiken som säkrar vår trygghet och tillvaro. Man skulle, lite skämtsamt, kunna säga att utan välfärdspolitiken hade vi alla varit ”proletärer” i modern tappning.

Välfärdspolitiken är därför värd att kämpa för och vi kan dagligen se hur den borgerliga politiken har bidragit till ökande klyftor inom just utbildning, vård och omsorg. Detta är viktigt att förklara för väljarna inför valet.

Frihet, jämlikhet men solidaritet framför allt

Sist, men inte minst, de socialdemokratiska värderingar som nämndes innan och avser frihet, jämlikhet och solidaritet är värden som utgör stommen inom socialdemokratin. På samma sätt som det nämns i bibeln”Tro, hopp och kärlek men störst är kärleken” skulle man kunna säga: frihet, jämlikhet och solidaritet men störst är solidariteten. Solidaritet handlar inte bara om den skattefinansierade välfärden utan om ett gemensamt ansvarstagande för samhället och hur det fungerar samt ett ansvar att kunna ta hand om varandra som medmänniskor. Den hämmar inte individualism eller en individs personliga förutsättningar att utveckla sina förmågor men vänder sig starkt mot den egoismen, som gå ut på att utnyttja andra för att skaffa sig egna fördelar eller på annat sätt göra sig rik på andras bekostnad.

Solidaritet är därför en förutsättning för att uppnå frihet och jämlikhet.

Så, visst har socialdemokratin fortfarande en ideologi värt namnet. En ideologi som är gångbar även inför valet 2014. och något som vi måste nå väljarna med. Något som är värt att kämpa för.

”Var starka i tron! ”sa prästen.

Ivan Cirkanovic(S) Hyllinge


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.